2017-06-16

Sprzedaż zbędnych składników majątku ruchomego

Zarząd Oczyszczania Miasta zawiadamia o przeznaczonych do sprzedaży zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego:

Lp.

Nazwa przedmiotu opisywanego

Rok zakupu

 Ilość

J.m.

Cena za 1 szt.

Wartość 49 szt.

Ocena techniczna

1.

kwietniki

1996

49

szt.

5,00

245 zł

do renowacji

 

Osoby zainteresowane kupnem ww. składników majątku ruchomego powinny złożyć pisemną ofertę wg załączonego poniżej wzoru, w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „oferta na zakup kwietników”. Ostateczny termin przyjmowania ofert to poniedziałek 19.06.2017 r. godz. 12.00.

Miejscem składania ofert jest siedziba Zarządu Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, pok. nr 108.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r.

Oferenci, którzy zaoferują najwyższą cenę zostaną o tym poinformowani pisemnie faxem lub e-mailem bądź telefonicznie.  Nabywca kwietników zobowiązany będzie zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, nie dłuższym niż 7 dni od zawarcia umowy sprzedaży. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia, tzn. po wpływie należności na rachunek bankowy Sprzedającego.

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży można obejrzeć na bazie firmy Zakład Zieleni sp. z o.o. przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie. Osoba do kontaktu – Barbara Korytkowska, tel. 607-038-338

Pobierz wzór oferty

drukuj stronę