Zarząd Oczyszczania Miasta jest jednostką m.st. Warszawy nadzorowaną przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy.  

Pracą ZOM kierują: Dyrektor Tadeusz Jaszczołt  oraz Zastępca Dyrektora  ds. Technicznych  Robert Szymański.

Skargi i wnioski od mieszkańców przyjmuje bezpośrednio Dyrektor Zarządu (lub osoba zastępująca) w każdy poniedziałek w godz. 14.00 - 15.00. Inne godziny spotkania prosimy ustalić indywidualnie. Zapraszamy także do kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat@zom.waw.pl, poczty lub faksu. 

Misją Zarządu Oczyszczania Miasta jest odpowiadanie na potrzeby mieszkańców w zakresie:
- utrzymania porządku i czystości,
- likwidowania śliskości zimowej,
- utrzymania zieleni miejskiej oraz obiektów,
na terenach i w miejscach określonych w Statucie z uwzględnieniem przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

drukuj stronę