43 pojazdy

 

   

 

 

 

1200 km ulic

 

Zarząd Oczyszczania Miasta zleca oczyszczanie ulic o kategorii dróg krajowych, wojewódzkich oraz powiatowych. Pozostałe ulice gminne podlegają urzędom 18 warszawskich dzielnic. Drogi utrzymują także zarządcy pozostałych terenów, np. w odniesieniu do uliczek osiedlowych administracje i wspólnoty. 

Od wiosny do jesieni na ulicach pracują 43 pojazdy, 18 zmywarek i 25 zamiatarek. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych każda ulica sprzątana jest średnio raz na tydzień, czyli z większą częstotliwością niż w latach ubiegłych. Oczyszczanie mechaniczne wykonywane jest na całej szerokości jezdni. Odbywa się nocami i musi być zakończone do godz. 7:00. Taka pora ogranicza uciążliwości, jakie wynikają dla uczestników ruchu drogowego z technologii prowadzenia prac. Skuteczność mycia oraz zamiatania jezdni związana jest z niewielką prędkością z jaką powinien poruszać się sprzęt. Trudne do ominięcia, sporych rozmiarów zmywarki i zamiatarki - żeby skutecznie oczyścić nawierzchnie - powinny mieć na prędkościomierzu ok. 10 km/h. W ciągu dnia nie ma więc możliwości prowadzenia tych prac, ponieważ wiązałoby się to z zakorkowaniem miasta. Dopiero gdy natężenie ruchu maleje, w godzinach nocnych, możliwe jest przeprowadzenie porządków w sposób niezagrażający płynności i bezpieczeństwu uczestników ruchu drogowego. Niestety nocna praca sprzętu, posiadającego atesty dopuszczające do ruchu drogowego oraz spełniającego wymogi odnośnie emisji hałasu do środowiska, może być uciążliwa. Nie kryjemy, że liczymy na zrozumienie mieszkańców. 

Mechaniczne oczyszczanie jezdni na zlecenie i pod kontrolą ZOM wykonują następujące firmy zewnętrzne wyłonione w przetragu. Przez cały rok prawidłowość wykonania prac nadzorowana jest przez kontrolerów ZOM, których w sezonie zimowym dodatkowo wspiera Straż Miejska m.st. Warszawy. Istotnym narzędziem nadzoru jakości przeprowadzanych działań jest satelitarny system kontroli realizacji usług.

Galeria zdjęć

drukuj stronę