Dbamy o porządek terenów miejskich w Warszawie.
Zlecamy:

 

Statut Zarządu Oczyszczania Miasta

Uchwały Nr XLV/1089/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 20 stycznia 2005 r.

w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 36, poz. 919 z późniejszymi zmianami)1

tekst ujednolicony

§ 1

[Postanowienia ogólne]

1. Zarząd Oczyszczania Miasta, zwany dalej „Zarządem”, jest jednostką budżetową m.st. Warszawy, działającą na podstawie:

       1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),

       2. uchwały Nr L/295/93 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lipca 1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Oczyszczania Miasta,

       3. niniejszego statutu,

       4. innych przepisów prawa.

2. Siedzibą oraz obszarem działania Zarządu jest Warszawa.

§ 2

[Przedmiot działania]

Przedmiotem działania Zarządu jest organizowanie i nadzorowanie, prowadzenie w ramach planu finansowego prac związanych z:

 1. oczyszczaniem miasta stołecznego Warszawy, w tym:
  1. mechanicznym zimowym oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, jeżeli kursuje po nich komunikacja zbiorowa,
  2. mechanicznym letnim oczyszczaniem dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych,
  3. ręcznym oczyszczaniem placów, chodników, schodów, zlokalizowanych w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na głównych ciągach ruchu pieszego na tych drogach,
  4. prowadzeniem interwencyjnego pogotowia oczyszczania,
  5. opróżnianiem koszy ulicznych,
 2. –  uchylony,
 3. –  skreślony,
 4. –  skreślony,
 5. wykonywaniem innych zadań związanych z oczyszczaniem m.st. Warszawy,
 6. – uchylony,
 7. zarządzaniem mieniem powierzonym i zakupionym w celu realizacji zadań.

§ 3

[Organizacja i funkcjonowanie zarządu]

 1.  Pracą Zarządu kieruje Dyrektor przy pomocy zastępców.
 2. Prezydent m.st. Warszawy nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z Dyrektorem oraz udziela mu niezbędnych pełnomocnictw i upoważnień.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Zarządu i kierowanie jego działalnością,
  2. reprezentowanie Zarządu wobec władz, instytucji, organizacji oraz osób trzecich,
  3. składanie oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych do wysokości kwot określonych w planie finansowym,
  4. organizowanie i kierowanie działalnością jednostki związaną z obronnością kraju w zakresie odpowiadającym wykonywanym zadaniom.
 4. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
 5. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zarządu dokonuje Dyrektor.

§ 4

Strukturę organizacyjną i zasady funkcjonowania Zarządu określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora Zarządu.

§ 5

[Działalność Zarządu]

Zarząd:

 1. prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego,
 2. prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 3. posiada rachunek bankowy.

§ 6

[Nadzór nad Zarządem]

Nadzór nad działalnością statutową Zarządu sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie swoich kompetencji.

§ 7

[Postanowienia końcowe]

 1. Dyrektor Zarządu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Statutu.
 2. Zmian w statucie Zarządu dokonuje się w trybie właściwym dla jego ustalenia.

 

Zamiany statutu Zarządu Oczyszczania Miasta wprowadzono następującymi uchwałami:

1) nr LXXXIV/2880/2006 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 233, poz. 8594);

2) nr VI/96/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 2 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 72, poz. 1637);

3) nr LXIV/2010/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 22 października 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maz.  Nr 185, poz. 5214);

4) nr XXXIII/817/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016 r. poz. 7858).

5) nr X/205/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 28 marca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019 r. poz. 4920).

drukuj stronę