Zlecamy całoroczne oczyszczanie około 1/3 warszawskich dróg o kategorii krajowej, wojewódzkiej i powiatowej. Wykonawcy prac działający na zlecenie Zarządu Oczyszczania Miasta zajmują się myciem i zamiataniem jezdni, sprzątaniem poboczy, oczyszczaniem chodników i opróżnianiem koszy. Zimą głównym zadaniem wykonawców jest zabezpieczanie ulic oraz ciągów pieszych przed śliskością.

Całodobowo działa Pogotowie Porządkowe sprzątające nagłe zanieczyszczenia na drogach.

Każdego dnia setki osób porządkują tereny podlegające ZOM. Są to pracownicy firm wyłonionych w przetargach oraz robotnicy interwencyjni zatrudnieni przez ZOM.  

Oczyszczanie miasta zlecane jest także przez urzędy 18 warszawskich dzielnic i dotyczy dróg oraz terenów o kategorii gminnej. O czystość zobowiązany jest także dbać każdy zarządca i właściciel terenu, co reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W mieście stołecznym Warszawie kwestie te reguluje ponadto Regulamin utrzymania czystości i porządku.

drukuj stronę