Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Zarządu Oczyszczania Miasta

Wstęp Deklaracji

Zarząd Oczyszczania Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Oczyszczania Miasta.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-05-20

Strona internetowa oraz profil instytucji na portalu społecznościowym Facebook są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 3. niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 4. część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 5. na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
 6. do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
 7. niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 8. brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 9. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 10. niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.

Wyłączenia:

 1. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 2. filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-10. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona Fryczyńska, adres poczty elektronicznej fryczynska@zom.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 277 04 72. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Biuro znajduje się przy Alejach Jerozolimskich 11/19 w Warszawie, do budynku prowadzi jedno wejście usytuowane w Al. Jerozolimskich, które jest zabezpieczone elektrozamkiem. Zaraz za nim znajdują się schody, które prowadzą na antresolę gdzie mieści się portiernia, winda oraz klatka schodowa z możliwością dostania się na pozostałe 5 pięter. Budynek nie jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne, szczególnie poruszające się na wózku inwalidzkim ze względu na nieodpowiedniej szerokości dojścia, przejścia i drzwi w pomieszczeniach pracy, a także brak windy na parterze.

Przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych a najbliższe są wyznaczone na ulicy Brackiej oraz Kruczej.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Zarządzie Oczyszczania Miasta nie ma pętli indukcyjnych wspomagających słuch.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma też możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.


strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115