Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Kodeks etyki

 

Kodeks etyki
pracownika Zarządu Oczyszczania Miasta

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

 1. Kodeks etyki obowiązuje wszystkich pracowników Zarządu Oczyszczania Miasta, wyznacza standardy postępowania pracowników Zarządu zwanych dalej pracownikami Zarządu, w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.
 2. Celem zapisów Kodeksu etyki jest promowanie etycznego postępowania pracowników na swoich stanowiskach pracy.
 3. Korupcja rozumiana jest jako nadużycie stanowiska publicznego dla uzyskania prywatnych korzyści (obejmuje płatne faworyzowanie, nepotyzm, nadużycie kompetencji wynikających z pełnionej funkcji w celu uzyskania korzyści, przekupstwo, kradzież majątku publicznego lub środków publicznych, przestępstwa księgowe oraz obrót środkami finansowymi, pochodzącymi z działań korupcyjnych).
 4. Normy Kodeksu etyki naruszają pracownicy Zarządu, którzy swoim postępowaniem, zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim, stwarzają ryzyko utraty zaufania niezbędnego do wykonywania zadań publicznych.
 5. Pracownik Zarządu składa oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami Kodeksu etyki niezwłocznie po zawarciu umowy o pracę; oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Kodeksu etyki, dołącza się do akt osobowych pracownika.

 

 

Rozdział II
Zasady postępowania etycznego pracowników Zarządu

 

§ 1

 1. Kodeks etyki jest zestawieniem zasad jakimi powinien kierować się pracownik w codziennym wykonywaniu obowiązków zawodowych, aby jego postawa i zachowanie uważane było za etyczne.
 2. Właściwą postawę pracowników zatrudnionych w Zarządzie wyznaczają zasady:
  1. praworządności,
  2. uczciwości i rzetelności,
  3. jawności,
  4. profesjonalizmu,
  5. neutralności,
  6. godności i współodpowiedzialności za działania,
  7. uprzejmości i kultury osobistej.

§ 2

 1. Zasada praworządności
  Pracownik Zarządu wykonuje swoje obowiązki ze szczególną starannością, zgodnie z obowiązującym prawem, mając na względzie interes publiczny. Podejmowane rozstrzygnięcia opiera na prawidłowo dokonanych ustaleniach, a uzyskane w wyniku prowadzonych postępowań informacje wykorzystuje wyłącznie do celów służbowych.
 2. Zasada uczciwości i rzetelności
  1. Pracownik Zarządu podczas wykonywania swoich obowiązków jest bezinteresowny i bezstronny, równo traktuje wszystkich obywateli, z poszanowaniem ich prawa do prywatności i godności.
  2. Pracownik na swoim stanowisku pracy powinien rzetelnie i zgodnie z prawem, w sposób zaangażowany i odpowiedzialny wykonywać zadania zawodowe przypisane do zajmowanego stanowiska.
  3. Pracownik powinien dobro publiczne przedkładać nad interesy własne i swojej grupy zawodowej.
  4. Rzetelnie postępujący pracownik nie wykorzystuje informacji uzyskanych w związku z wykonywanymi zadaniami dla uzyskania osobistych korzyści lub w jakikolwiek inny sposób, który byłby sprzeczny z prawem lub mógł wywołać podejrzenie o stronniczość.
  5. W przypadkach konfliktu interesów w sprawach prywatnych i urzędowych pracownik wyłącza się z działań mogących rodzić podejrzenia o stronniczość lub interesowność, a także nie podejmuje żadnych prac oraz zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z wykonywanymi obowiązkami. Zgłasza stwierdzone przez siebie przypadki niegospodarności, próby defraudacji środków publicznych oraz korupcji,a także inne fakty i działania budzące wątpliwości co do ich celowości lub legalności.
  6. Pracownik nie powinien angażować się w działania, które mogłyby podważyć zaufanie do Zarządu Oczyszczania Miasta
  7. Pracownik powinien swoim postępowaniem wzbudzać zaufanie, a w szczególności nie powinien przyjmować od interesantów żadnych korzyści.
  8. Pracownik powinien unikać związków z osobami, z którymi relacje mogłyby w jakikolwiek sposób umniejszać lub ograniczać zdolność do działania zgodnego z prawem.
  9. Pracownik nie wykorzystuje okoliczności powstałych w związku z wykonywaną pracą w sposób interesowny.
 3. Zasada jawności
  Pracownik Zarządu, zwłaszcza gospodarujący środkami publicznymi, dokonuje czynności w sposób jawny oraz zgodny z przyjętymi standardami, a uzyskane informacje o charakterze publicznym udostępnia w pełnym zakresie, z wyłączeniem informacji chronionych przepisami prawa.
 4. Zasada profesjonalizmu
  Pracownik Zarządu wykonuje zadania sumiennie i sprawnie, wykorzystując w pełni posiadaną wiedzę i doświadczenie. Docieka prawdy i daje jej świadectwo swoim postępowaniem. Dba o systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
 5. Zasada neutralności
  1. Pracownik Zarządu nie ulega wpływom i naciskom, które mogą prowadzić do działań stronniczych lub sprzecznych z interesem publicznym. Dba o jasność i przejrzystość własnych relacji z otoczeniem.
  2. Pracownik, w ramach wykonywanych obowiązków, dokonuje wnikliwej i bezstronnej oceny wszystkich okoliczności mających związek z podejmowanymi działaniami w ramach powierzonych obowiązków.
  3. Pracownik ujawnia wszystkie istotne fakty i okoliczności, o których posiada wiedzę, a których nieujawnienie mogłoby wpłynąć na jakość pracy, podejmowane decyzje i dokonywane czynności sprawdzające i kontrolne.
  4. Pracownik przy formułowaniu ocen i opinii mających związek z pracą kieruje się dobrem publicznym i przepisami prawa.
 6. Zasada godności i współodpowiedzialności za działania
  1. Pracownik Zarządu nie uchyla się od podejmowania decyzji oraz wynikających z nich konsekwencji.
  2. Pracownik udziela rzetelnych informacji, a relacje służbowe opiera na współpracy, koleżeństwie, wzajemnym szacunku, pomocy oraz dzieleniu się doświadczeniem i wiedzą.
  3. Pracownik godnie zachowuje się w miejscu pracy i poza nim, a swoją postawą nie narusza porządku prawnego w sposób powodujący obniżenie autorytetu i wiarygodności Zarządu.
  4. Pracownik swoim postępowaniem powinien odpowiedzialnie i godnie reprezentować ZOM, w szczególności zwracać uwagę na higienę osobistą i stosowność stroju. Niedopuszczalne jest noszenie strojów ekstrawaganckich i nieskromnych.
  5. Pracownik powinien pamiętać, że na spotkaniach z interesantami reprezentuje ZOM.
  6. Pracownik wykonując obowiązki zawodowe na zajmowanym stanowisku pracy identyfikuje się z celami statutowymi ZOM, celami działu oraz zajmowanego stanowiska pracy.
 7. Zasada uprzejmości i kultury osobistej
  1. Pracownik w relacjach z interesantami, współpracownikami, podwładnymi i przełożonymi przestrzega zasad uprzejmego i taktownego zachowania.
  2. Wypowiedzi pracownika, zarówno pisemne jak i ustne, są jasne i zrozumiałe oraz uwzględniają zasady gramatyki i kultury języka polskiego.
  3. Sposób wypowiadania się pracownika zawiera ogólnie przyjęte zwroty grzecznościowe i prowadzony jest bez podnoszenia tonu głosu i agresywnej gestykulacji.

 

Rozdział III
Rejestr korzyści

 

§ 3

 1. Tworzy się Rejestr korzyści, zwany dalej Rejestrem.
 2. Rejestr prowadzony jest w Dziale Skarg i Kontroli Wewnętrznej.
 3. Rejestr zawiera następujące informacje:
  1. liczbę porządkową wpisu,
  2. datę złożenia wniosku o wpis,
  3. dane dotyczące osoby, która otrzymała korzyść, tj. imię i nazwisko, stanowisko służbowe, komórkę organizacyjną, w której zatrudniona jest ta osoba,
  4. przedmiot korzyści,
  5. wartość szacunkową otrzymanej korzyści,
  6. okoliczności otrzymania korzyści,
  7. dane osoby lub firmy (instytucji, organizacji itp.), która korzyść przekazała,
  8. postanowienia co do dalszego postępowania,
  9. uwagi.
 4. Pracownik Zarządu, który w związku z wykonywaną pracą uzyskał korzyść finansową lub inną (z wyłączeniem świadczeń pracodawcy), w tym prezent otrzymany m.in. w związku z uczestnictwem w oficjalnych spotkaniach z przedstawicielami innych podmiotów, o wartości przekraczającej 100 zł, obowiązany jest do ich ujawnienia w Rejestrze.
 5. Szacunkową wartość prezentu określa się na podstawie średniej ceny rynkowej takiej samej lub podobnej rzeczy.
 6. Z obowiązku zgłoszenia do Rejestru wyłącza się kwiaty oraz produkty spożywcze o krótkim terminie przydatności.
 7. Obowiązek dokonania pisemnego zgłoszenia do Rejestru ciąży na pracowniku, który otrzymał korzyść.
 8. Pracownik, który otrzymał korzyść, jest obowiązany, w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania,  do wypełnienia deklaracji Rejestru korzyści i przekazania jej do Działu Skarg i Kontroli Wewnętrznej; wzór deklaracji stanowi załącznik nr 2 do Kodeksu etyki.
 9. Sprawdzenia złożonej deklaracji Rejestru korzyści dokonuje Kierownik Działu Skarg i Kontroli Wewnętrznej lub osoba przez niego upoważniona, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku stwierdzenia świadomego zatajenia faktu otrzymania korzyści przez Pracownika Zarządu, Kierownik Działu Skarg i Kontroli Wewnętrznej lub osoba przez niego upoważniona podejmuje czynności mające na celu wszczęcie postępowania na podstawie przepisów o odpowiedzialności porządkowej i dyscyplinarnej.
 11. Pracownik Zarządu, który dowiedział się o niezgłoszeniu otrzymania korzyści przez innego pracownika Zarządu, powinien poinformować tego Pracownika o konieczności dokonania stosownego zgłoszenia, a gdyby okazało się to bezskuteczne – poinformować o powstałej sytuacji Kierownika Działu Skarg i Kontroli Wewnętrznej lub osobę przez niego upoważnioną

 

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

 

§ 4

 1. Zapisy Kodeksu etyki stanowią wskazówkę i pomoc w ocenie pracy pracownika ZOM i mogą być w miarę potrzeb modyfikowane.
 2. Pracownik Zarządu obowiązany są przestrzegać przepisów Kodeksu etyki i kierować się jego zasadami.
 3. Pracownik Zarządu ponosi odpowiedzialności porządkową i dyscyplinarną za naruszenie zasad Kodeksu etyki.
 4. Pracownicy Zarządu, w szczególności zajmujący stanowiska kierownicze, powinni upowszechniać znajomość Kodeksu etyki wśród innych pracowników.
strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115