Kliknij by zobaczyć nasz profil na Facebooku

 

 

 

Zarząd Oczyszczania Miasta

Dane osobowe

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa.
 2. Posiadamy wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu iod@zom.waw.pl lub telefonicznie (22) 277 04 26.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane osobowe przetwarzamy w celach:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zarządzie Oczyszczania Miasta,
 2. realizacji umów zawartych z kontrahentami,
 3. w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem danych w celach wyszczególnionych w pkt. 4 odbiorcami danych osobowych mogą być:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z ZOM, przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Zarząd Oczyszczania Miasta.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane,
 • osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
 1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
 1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach wykonywania zadań w imieniu m.st. Warszawy przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Zarządzie Oczyszczania Miasta, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 3. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 5. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany nie będą profilowane i przekazywane do państw trzecich.

 

Załączniki do pobrania:

strona do druku

Kontakt

Zarząd Oczyszczania Miasta Warszawa
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Pracujemy od poniedziałku do piątku 
w godz. 7.30 - 15.30

        Dane do faktury

Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
NIP: 525-22-48-481

Odbiorca i płatnik (do wpisania w uwagach):
Zarząd Oczyszczania Miasta
Al. Jerozolimskie 11/19
00-508 Warszawa

Centrala:
tel.  (22) 277 04 00

Sekretariat:
tel.  (22) 277 04 70
        (22) 277 04 99
fax: (22) 277 04 69

CAŁODOBOWO:

Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19 115